Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΦΚ:80513 - Ε.Υ.: Γ.Αγγελόπουλος) (11/10/2018)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 565/1-10-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 39263/03.08.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 46240/20.09.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 1: "Ανάπτυξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:45μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:45μμ
Κωδικός Έργου: 
80513
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Γ.Αγγελόπουλος