Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεως για την ανάθεση έργου σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του έργου «reSearcH is a sERIous Fun - SERIF» (80547 - Ε.Υ.: Κ. Πουλάς) (11/10/2018)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 565/01.10.2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 39473/03.08.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 45844/19.09.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του έργου " reSearcH is a sERIous Fun - SERIF " πουχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Πουλά, ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση της ένστασης της κας Α. Καψάλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 

 

 

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:30μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 - 2:30μμ
Κωδικός Έργου: 
80547
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Κ. Πουλάς