Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την εξέταση ενστάσεων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» (ΦΚ:52740000 - Ε.Υ.: Δ. Πολύζος) (04/08/2017)

Σε συνέχεια απόφασης της αρ. 516/31-07-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, της υπ' αριθμ. 8663/28.03.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος & του αρ. 16059/09-05-2017 Πρακτικού Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ανακοινώνεται το Απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την εξέταση των ενστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία-Έναρξης: 
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2017 - 1:00μμ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 4 Αύγουστος 2017 - 1:00μμ
Κωδικός Έργου: 
52740000
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δ.Πολύζος