Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (27/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 606/06-06-2019προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος 75316), για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου Start-up activities in order to set up the EIT Manufacturing Knowledge and Innovation Community (EIT Manufacturing KIC) που χρηματοδοτείται 100% από το European Institute of Innovation and technology (EIT)με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των απαιτήσεων του κάθε τμήματος, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Χρυσολούρη.

Έργο: 
80780
Υπεύθυνος: 
Γ. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2019 - 3:00μμ