Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής (24/04/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 586/18-03-2019προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων πλαίσιο  πράξης με τίτλο «Διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα με ενσωματωμένο σύστημα περιβαλλοντικής πληροφόρησης SMART-SEATRAC» η οποία έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, με βάση την  απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2375/ 9.7.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030746. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. εναριθ. Έργου 2018ΣΕ14510001), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Απόστολο Βανταράκη.

Έργο: 
80552
Υπεύθυνος: 
Α. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τρίτη, 21 Μάιος 2019 - 3:00μμ