Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εμπειρογνωμόνων στον Ιατρικό Τουρισμό και σχεδιασμού - υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (04/10/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 561/30-08-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, παροχή υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εμπειρογνωμόνων στον Ιατρικό Τουρισμό και σχεδιασμού - υλοποίησης πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των πακέτων εργασίας και την ολοκλήρωση των παραδοτέων στο έργο In-MedTouR που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG V/A «Greece - Italy (El-IT) 2014-2020 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Β. Βουτσινά.

Υπεύθυνος: 
Β. Βουτσινάς
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ