Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια ενός συστήματος υγρής χρωματογραφίας, Τμήμα Φαρμακευτικής (19/09/2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 545/26-03-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια ενός (1) χρωματογράφου συνδεδεμένου με ένα φασματοφωτόμετρο μάζας (1) και έναν υπολογιστή (1) με το κατάλληλο λογισμικό αμφίδρομης επικοινωνίας, και μία γεννήτρια αζώτου καθαρότητας ως 99.9% με ενσωματωμένο αεροσυμπιεστή και στήλες χρωματογραφίας αναλυτικές που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γρηγόριο Ιατρού.

Έργο: 
80408
Υπεύθυνος: 
Γ.Ιατρού
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 - 3:00μμ