Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής (04/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 608/18-06-2019 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 79201, για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού πλαίσιο  πράξης: «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την  απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3808/670/Α2/27.06.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της   Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002550 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σπυρούλια.

Έργο: 
80727
Υπεύθυνος: 
Γ. ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Τετάρτη, 2 Οκτώβριος 2019 - 3:00μμ