Ανάρτηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Γραφικής Ύλης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να προμηθευτεί Γραφική Ύλη που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  ΕΛΚΕ  του  Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια του έργου «52019: Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» και φορέα χρηματοδότησης  Ιδίους Πόρους. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα είδη και τα τεχνικά  χαρακτηριστικά  τους  δίνονται  στο  Παράρτημα.

Έργο: 
52019
Υπεύθυνος: 
Δ. Πολύζος
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος 2019 - 12:00μμ