Ανάρτηση Πρόσκλησης σε Διαδικασία Διαπραγμάτευσης_(03/06/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την ανάδειξη αναδόχων για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τον Εκσυγχρονισμό των Ακαδημαϊκών Υποδομών της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου "80242: Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των ακαδημαικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών" (ΠΔΕ).

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Έργο: 
Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Κυριακή, 23 Ιούνιος 2019 - 10:00μμ