Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020»

Άξονας Προτεραιότητας: 2 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Φορέας: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Στόχος: Η δράση στοχεύει στην παραγωγή αξιοποιήσιμων αποτελεσμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των

κινδύνων από τα κατολισθητικά φαινόμενα και την προστασία των πολιτών και του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Η δράση αναπτύσσεται σε επιμέρους στάδια υλοποίησης και περιλαμβάνει ενδεικτικές δρά

σεις, όπως:

• Καθορισμός περιοχών παρακολούθησης με βάση το ιστορικό της περιοχής, τα διαθέσιμα στοιχεία μελετών και ερευνών και της καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης

• Εγκατάσταση συστημάτων συνεχούς και σε πραγματικό χρόνο μετρήσεων για την παρακολούθηση της παραμόρφωσης της περιοχής εφαρμογής, με αξιοποίηση της δορυφορικής τεχνολογίας

• Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και υπολογισμός του πεδίου παραμόρφωσης με τη χρήση ειδικού λογισμικού

• Σχεδίαση και ανάπτυξη γεωγραφικής βάσης δεδομένων, εισαγωγή δεδομένων και ανάπτυξη υπηρεσίας γεωγραφικού Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συστήματος πληροφοριών, μέσω ειδικού λογισμικού

• Εκπαίδευση χρηστών συστήματος για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και αναγκών σε έκτακτες συνθήκες

• Εκπόνηση χάρτας λήψης αποφάσεων και μέτρων για τις τοπικές αρχές, βάσει των διαγνώσεων του συστή

ματος

• Χρήση παραγόμενης πληροφορίας στον σχεδιασμό έργων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από κατολισθητικά φαινόμενα

 

Έργο Πανεπιστημίου Πατρών:«Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡυφορικών Μεθοδολογιών» (ΓΕΩΔΟΡΥ)