Ανακοίνωση περί της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου στη λειτουργία του ΕΛΚΕ (Ν. 4485/2017 & Ν. 4521/2018)

Αξιότιμα Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του ΕΛΚΕ σχετικά με την εφαρμογή των Νόμων 4485/17, 4521/2018 και το νέο πλαίσιο λειτουργίας που απορρέει από τις διατάξεις αυτών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 88η Σύνοδος των Πρυτάνεων αποφάσισε την αίτηση έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης για την χρονική μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης πλήρους εφαρμογής των ανωτέρω Νόμων στην 1/1/2019 και θεώρηση ως κανονικής της εκτέλεσης των δαπανών από 1/7/2018 έως 31/12/2018, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα διευκρινιστικών εγκυκλίων ή/και νομοθετικής ρύθμισης για επιμέρους ζητήματα και διαδικασίες εφαρμογής αυτού (Δελτίο Τύπου και αποφάσεις 88ης Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πανεπιστημίων, 16/7/2018). 

Όπως αναφέρθηκε στην εν λόγω Σύνοδο, οι αρμόδιες αρχές βλέπουν θετικά την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης πλήρους εφαρμογής των Νόμων 4485/2017 και 4521/2018, με την προϋπόθεση όμως ότι τα πανεπιστήμια θα είναι έτοιμα να εφαρμόσουν το νέο πλαίσιο από 1/1/2019. Για το λόγο αυτό η Σύνοδος αποφάσισε την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου από 03/09/2018, με προπαρασκευαστικό το διάστημα που μεσολαβεί. 

Επίσης μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ στελεχών των ΕΛΚΕ, νομικών και εκπροσώπων των διαχειριστικών αρχών προέκυψαν νέα δεδομένα για τις προκαταβολές, συγχωνεύσεις κωδικών έργων και μεταφορές από έργο σε έργο.
Συγκεκριμένα:

  • Προκαταβολές δύναται να εκδίδονται αποκλειστικά στα στοιχεία του Επιστημονικά Υπευθύνου. Περιπτώσεις προκαταβολών σε προμηθευτές του εξωτερικού θα εξετάζονται ανά περίπτωση καθώς δεν έχει διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο.
  • Δεν θα διεκπεραιώνονται πλέον συγχωνεύσεις κωδικών έργων, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε πλήρως την διαχειριστική ευελιξία που είχαν οι ΕΛΚΕ μέσω αυτής της διαδικασίας προβαίνοντας στο παρελθόν σε αντίστοιχες οδηγίες. Τα ταμειακά υπόλοιπα των έργων θα πρέπει καταναλώνονται σε δαπάνες εντός του έργου.
  • Δεν δύναται να γίνονται μεταφορές εσόδων ή/και δαπανών μεταξύ έργων καθώς η τεκμηρίωση αφορά στις άμεσες ανάγκες του έργου όπου και διεκπεραιώνονται.


Με βάση τα παραπάνω, ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την προσαρμογή του στις απαιτήσεις του νέου πλαισίου:

Σήμερα - 31/8/2018
Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, στο σύνολο των συναντήσεων που έχουν γίνει επί των νέων διαδικασιών, ο Ετήσιος Προϋπολογισμός κάθε έργου αποτελεί το βασικό εργαλείο για να προβούμε σε οποιαδήποτε περαιτέρω δέσμευση. Οι προβλέψεις που έχουν καταγραφεί στον ετήσιο προϋπολογισμό θέτουν το όριο των δεσμεύσεων που μπορούν να γίνουν πριν οποιαδήποτε δαπάνη. Δεδομένου ότι η εφαρμογή του νόμου γίνεται σε ενδιάμεσο χρονικό σημείο του έτους, θα χρειαστεί να μας υποβάλετε το σύνολο των δαπανών σας έως τις 31/8/2018, ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους και να έχουμε σαφή εικόνα των υπολοίπων ανά κατηγορία προϋπολογισμού για το έτος 2018. Για την υποβολή των εν λόγω δαπανών (με ημερομηνία έκδοσης προ της παρούσας ανακοίνωσης), θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ίσχυε πριν την 1/7/2018.

Για δαπάνες που έπονται θα πρέπει να προηγηθεί Αίτημα Ανάληψης Υποχρέωσης (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στη κατηγορία Έντυπα Συναλλαγών. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης καθώς και για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, θα δίδονται από το σύνολο των υπαλλήλων του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την οργανωτική του δομή (ανά κατηγορία έργων). Παρακαλώ θερμά για την προσοχή σας ως προς την υποχρέωση υποβολής αιτήματος Ανάληψης Υποχρέωσης πριν οποιασδήποτε ενέργειας καθώς ελλείψει σχετικής αποφάσεως, η δαπάνη κρίνεται μη κανονική και δεν θα μπορεί να εκκαθαριστεί. Για το λόγο αυτό, το σύνολο του προσωπικού του ΕΛΚΕ έχει ενημερωθεί για να σας υποστηρίξει πλήρως το διάστημα που θα ακολουθήσει για την ομαλότερη μετάβαση στο νέο πλαίσιο. 

Έως 31/8/2018
Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων πρέπει να ορίσουν Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο (οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών - εντός ή εκτός ερευνητικής ομάδας του έργου).

3/9/2018 - 8/9/2018
Η Επιτροπή Ερευνών δεν θα δέχεται δαπάνες ούτε θα εξυπηρετεί το κοινό, ώστε να καταχωρηθούν όλες οι δαπάνες και να καταρτιστούν οι προϋπολογισμοί των έργων που είναι απαραίτητο βήμα για ότι ακολουθήσει.  

8/9/2018 - 31/10/2018
Σταδιακή προσαρμογή στο νέο πλαίσιο των Νόμων 4485/2017 και 4521/2018. Η πλήρης προσαρμογή θα εξαρτηθεί από το πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση του αρθρ. 63 του N. 4485/2017, με την οποία θα καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης δαπανών των ΕΛΚΕ. 

1/11/2018-30/11/2018
Πιλοτική τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

1/12/2018 - 31/12/2018
Πλήρης εφαρμογή του νέου πλαισίου που υπαγορεύουν οι Νόμοι 4485/2017 και 4521/2018.

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις διαχειριστικές δυσκολίες που δημιουργούνται με το νέο πλαίσιο, αρχές Σεπτεμβρίου δρομολογούμε ενημερωτικές συναντήσεις σε κάθε Τμήμα του Ιδρύματος ώστε να δοθούν τόσο διευκρινίσεις όσο και να συζητηθούν θέματα που θα προκύψουν από την μέχρι τότε εφαρμογή των νέων διαδικασιών.