Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα Χημείας (04/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 594/22-04-2019 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 76779, για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού πλαίσιο  πράξης: «Ερευνητική Υποδομή για την Ανάπτυξη Βιοδιεργασιών Τροφίμων και την Εκμετάλλευση Καινοτομιών» - Food Innovation RI» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5518/1012/A2-13.09.2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5027222. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, και Επιστημονικό Υπεύθυνο την Καθηγήτρια Μαρία Κανελλάκη.

Έργο: 
80648
Υπεύθυνος: 
Μ. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 23 Σεπτέμβριος 2019 - 3:00μμ