Συνοπτικός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (03/09/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 622/08-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΞΓ469Β7Θ-ΑΘΘ και ΑΔΑΜ: 19REQ005452358) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την παροχή υπηρεσιών  στα εξής αντικείμενα: 1) Διασφάλιση ποιότητας και παρακολούθηση προόδου (Quality assurance and progress monitoring), 2) Προσέλκυση και εμπλοκή χρηστών στην εκτέλεση των πιλοτικών δράσεων καθώς και στην αξιολόγηση των διαδικτυακών και κινητών εφαρμογών εύρεσης βέλτιστων πολυτροπικών διαδρομών και τουριστικών περιηγήσεων (Pilot participants recruitment and engagement in pilot execution and evaluation of web and mobile applications for multimodal route planning and tourist tour planning services), στο πλαίσιο του έργου «Καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της τουριστικής οικονομίας και των πολυτροπικών δημόσιων συγκοινωνιών (INnovatiVe E-Services for booSting Tourist economy and Multimodal public Transportation – INVESTMENT με MIS 5003398 και ΦΚ 80586 που συγχρηματοδοτείται από το ERDF και Εθνική συμμετοχή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Χρ. Ζαρολιάγκη.

Έργο: 
80586
Υπεύθυνος: 
Χ. Ζαρολιάγκης
Ημερομηνία-Λήξης: 
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 - 11:00πμ