Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής (28/02/2019)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 548/24-03-2018 προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού πλαίσιο  πράξης του Υποέργου 12 με τίτλο «SYNTHETIC BIOLOGY: FROM OMICS TECHNOLOGIES TO GENOMIC ENGINEERING (OMIC-ENGINE)» )» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την  απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5532/1664/Α2/31.10.2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της   Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002636. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα, για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος, και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Σπυρούλια.

Έργο: 
80431
Υπεύθυνος: 
Γ. Σπυρούλιας
Ημερομηνία-Λήξης: 
Δευτέρα, 8 Απρίλιος 2019 - 3:00μμ