Μονάδα Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μαυροειδή Ειρήνη 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Τεχνικής & Διοικητικής Υποστήριξης  
 Μαυροειδή Ειρήνη (συντονίστρια) 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
Μηχανοργάνωση  
Ανδριακοπούλου Ειρήνη 2610/99 6617 andriako@upatras.gr;
Γκόλφη Ουρανία 2610/96 2151 rgolfi@upatras.gr;
 Σταυρόπουλος Παναγιώτης 2610/99 7287 pstavr@upatras.gr
Γραμματεία  
 Δημοπούλου Μαρία 2610/96 9058 maradimo@upatras.gr
 Πυλή Χρυσούλα 2610/99 6647 cpillis@upatras.gr;

Καθήκοντα:
Α) Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών

 • Σύνταξη ημερήσιας διάταξης και τήρηση πρακτικών συνεδρίασης Επιτροπής Ερευνών,
 • Έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας
 • Έκδοση βεβαιώσεων συμμετοχής σε ερευνητικά έργα
 • Διαχείριση & προώθηση Δωρεών
 • Ενημερώσεις & διαβίβαση αποφάσεων επί αιτημάτων
 • Συγκέντρωση προτάσεων και λοιπού υλικού για τη σύνταξη του Απολογισμού-Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ
 • Ενημέρωση αποφάσεων που απορρέουν από την έγκριση προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ
 • Προετοιμασία διαφόρων θεμάτων/Εισηγήσεων
 • Αλληλογραφία με φορείς
 • Διαχείριση - Ενημέρωση του προσωπικού της Επιτροπής Ερευνών   
 • Ενημέρωση στελεχών ΕΛΚΕ για θέματα γενικού ενδιαφέροντος
 • Παρακολούθηση/Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Γραμματείας ΕΛΚΕ
 • Επιμέλεια ανακοινώσεων προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για θέματα σχετικά με τη Νομοθεσία, τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ, πληρωμές, διαχειριστικά και άλλα θέματα
 • Οργάνωση κοινού χώρου ΕΛΚΕ και ενημέρωσή του με νομοθεσία, αποφάσεις, κ.λπ.
 • Οργάνωση Γραμματείας ΕΛΚΕ και συναφούς πληροφορίας
 • Φροντίδα προώθησης θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, ενημερώσεις προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για θέματα γενικού-ειδικού ενδιαφέροντος
 • Διοικητική  υποστήριξη των  Υποτροφιών «Α. Μεντζελόπουλος»
 • Συγκέντρωση υλικού και Επικαιροποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Β) Διαχείριση πληροφοριακού συστήματος

 • Λειτουργία και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος
 • Υποστήριξη εφαρμογών στους χρήστες της Γραμματείας
 • Υποστήριξη  στους συνεργάτες μέλη ΔΕΠ για την απομακρυσμένη πρόσβαση
 • Υποστήριξη του site του ΕΛΚΕ
 • Ανάρτηση στο site της Επιτροπής ανακοινώσεων, νέων εντύπων και λοιπού περιεχομένου
 • Ανάρτηση διαγωνισμών & Προκηρύξεων στο site και αποστολή φακέλου που αναρτήθηκε στη Γραμματεία
 • Ανάρτηση στη "Διαύγεια" νέων έργων και λοιπών αποφάσεων του  ΕΛΚΕ
 • Ανάρτηση στη "Διαύγεια" των διαγωνισμών, προκηρύξεων, προσκλήσεων
 • Αναρτήσεις τρεχουσών ανακοινώσεων  στο site του ΕΛΚΕ κλπ
 • Παρακολούθηση & ενημέρωση περιεχομένου της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ
 • Διαχείριση Προκήρυξης Συνεδρίων (Κείμενα-Απαιτήσεις για την πλατφόρμα υποβολής Καταγραφή-Επεξεργασία Αιτήσεων, Εισήγηση προς ΕΛΚΕ)
 • Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων
 • Παρακολούθηση και επεξεργασία των απογραφικών δελτίων
 • Σύνταξη και διακίνηση ερωτηματολογίων αξιολόγησης των υπηρεσιών του ΕΛΚΕ