Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού  
Σταματική Αγκότη (συντονίστρια) 2610/99 6622 stagoti@upatras.gr;
Ιωάννα Αντωνοπούλου 2610/99 6656 iantonop@upatras.gr;
Γεωργία Ζαφειροπούλου 2610/99 6622 geozafiropoulou@gmail.com;
   Κων/να Παπαγιαννοπούλου - Λυκούδη 2610/96 9055 kpapagian@upatras.gr;

Αντικείμενο της Μονάδας είναι η προκήρυξη και διεκπεραίωση προμηθειών, η προετοιμασία και διενέργεια όλων των απαραίτητων διοικητικών πράξεων προκειμένου να συναφθούν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και ο έλεγχος των όρων των συμβάσεων απασχολούμενων στα προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.
Καθήκοντα:

 • Προετοιμασία διακηρύξεων και συνεργασία με Επιστημονικούς Υπευθύνους έργων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη δημοσίων συμβάσεων
 • Παρακολούθηση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων
 • Συγκέντρωση κείμενης νομοθεσίας για τη σύναψη συμβάσεων/συμφωνητικών
 • Διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ανάδειξη των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής
 • Ανάρτηση προκηρύξεων διαγωνισμών στη Διαύγεια
 • Διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμούς διαδικασιών
 • Κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών και  παρακολούθηση της τήρησης των όρων τους
 • Διαμόρφωση διαδικασιών & προτύπων για χορήγηση Υποτροφιών
 • Σύναψη συμβάσεων έργου και την απασχόληση Πανεπ. Υποτρόφων
 • Διαχείριση Προκηρύξεων κεντρικών έργων
 • Σύνταξη κειμένου προσκλήσεων
 • Φροντίδα έκδοσης σχετικών αποφάσεων
 • Δημοσίευσης Προκηρύξεων/Πρακτικών στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή αλλού
 • Καταγραφή και διαβίβαση αιτήσεων υποψηφίων
 • Ενημέρωση υποψηφίων για προσέλευση σε συνέντευξη
 • Ενημέρωση επιτυχόντων
 • Συμπλήρωση συμβάσεων για Φύλακες ΠΠ & Στελέχη ΕΛΚΕ (σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων)