Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών - Αρχείου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μαυροειδή Ειρήνη 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail

Διοικητικών Συναλλαγών - Αρχείου  

 

Φαρδέλλα Θεοδώρα (συντονίστρια) 2610/969053 fardella@upatras.gr;
Αρχείο
Γεωργίου Ανδριάνα 2610/99 6691 ageorgiou@upatras.gr;
Μακρής Ιωάννης --- johnmakris@upatras.gr;
Διοικητικών Συναλλαγών
Αραβαντινού Αθηνά 2610/ 996676 aravadin@upatras.gr
Γεωργαντόπουλος Φώτης 2610/969893 fotisgeorg@upatras.gr;
Κάτσικας Κωνσταντίνος  2610/996632 katsikas@upatras.gr;
Σκέντζου Δέσποινα  2610/997965  dskentzou@upatras.gr;
Στυλιάδη Στέλλα 2610/996660 stestiliadi@upatras.gr
Φραγκούλια Κατερίνα 2610/996660 fragoulia@upatras.gr

 

Καθήκοντα:
 • Πρωτοκόλληση όλων των εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων
 • Αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων και ενταλμάτων
 • Τακτοποίηση του αρχείου των φακέλων των έργων
 • Αναπαραγωγή παραστατικών για συμπλήρωση οικονομικών εκθέσεων
 • Ενημέρωση και παράδοση επιταγών στους δικαιούχους
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας & νομιμότητας των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών κάθε εντολής
 • Χαρακτηρισμός – κωδικοποίηση εντολών
 • Έλεγχος νομιμότητας και καταγραφή των φύλλων ωριαίας απασχόλησης των ερευνητών
 • Ενημέρωση του αρχείου προμηθευτών και ερευνητών, καταχώρηση των συμβάσεων των ερευνητών
 • Ανάρτηση των τιμολογίων στο ΚΗΜΔΗΣ
 • Τήρηση διαδικασίας ενδοκοινοτικών  συναλλαγών