Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Έργων & Διμερών Συνεργασιών

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Διαχείρισης Εθνικών Έργων & Διμερών Συνεργασιών      
   Μαντζίλα Αικατερίνη (συντονίστρια) 2610/99 7545 amantzil@upatras.gr, mdearisteia@upatras.gr;
Βαγγελάτου Λουίζα 2610/99 6636 vagelat@upatras.gr;
Κατριβέση Αλεξάνδρα 2610/99 6831  catalex@upatras.gr
Κούλη Στυλιανή 2610/96 9095 stykouli@upatras.gr;
Ρίζου Δήμητρα 2610/ 96 2155 drizou@upatras.gr

 

Αντικείμενο της Μονάδας είναι η διαχειριστική υποστήριξη των χρηματοδοτούμενων έργων από εθνικούς πόρους, ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους, μέσω των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης.
Καθήκοντα:

 • Έναρξη έργων, καταχώρηση προϋπολογισμών, τροποποιήσεις έργων (προϋπολογισμοί – δεσμεύσεις αναλυτικά βάσει εγκεκριμένων Τεχνικών  Δελτίων  Έργων,  χρονικές  παρατάσεις)
 • Υποστήριξη στη σύνταξη των τεχνικών δελτίων και συμβάσεων των έργων
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων των έργων
 • Ενημέρωση Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ) και συνεργασία με τον ΕΥ και τους ερευνητές του εκάστοτε έργου, για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών διαχείρισης
 • Εντοπισμός αποκλίσεων και προτάσεις τροποποιήσεων
 • Αποσαφήνιση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, επιλεξιμότητας και υποχρεώσεων έργων – ενημέρωση ΕΥ
 • Επικοινωνία με Φορείς Χρηματοδότησης - διαχειριστικές αρχές
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 • Παρακολούθηση πορείας έργων
 • Σύνταξη μηνιαίων-τριμηνιαίων- εξαμηνιαίων-ετήσιων-τελικών εκθέσεων έργων-δηλώσεων ολοκλήρωσης πράξης - διοικητική επαλήθευση
 • Σύνταξη οδηγιών διαχείρισης (όταν απαιτείται)
 • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Εξυπηρέτηση φοιτητών και επιχειρήσεων, Εισαγωγή και ενημέρωση συστήματος ΑΤLAS, Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου, Συλλογή έλεγχος και αρχειοθέτηση παραδοτέων Πρακτικής Άσκησης
 • Διοικητική υποστήριξη των διενεργούμενων ελέγχων από τους Φορείς Χρηματοδότησης
 • Σύνταξη απάντησης και τεκμηρίωσή της σε περίπτωση καταλογισμού
 • Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων προς ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για προκηρύξεις ιδρυματικών έργων, αποτελεσμάτων προγραμματικών περιόδων