Μονάδα Διαχείρισης Διεθνών Έργων & Εδαφικής Συνεργασίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ειρήνη Μαυροειδή 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail
Διαχείρισης Διεθνών Έργων & Εδαφικής Συνεργασίας         

  Καπατσούλια Αναστασία (συντονίστρια)

2610/99 6631 natassak@upatras.gr;
Ρήγκου Ελένη 2610/99 6658 erigou@upatras.gr;
Ρουμάνου Φωτεινή 2610/99 6658 froumanou@upatras.gr;
Χαλίλ Γιάμαν 2610/99 6631 ychalil@upatras.gr;

Αντικείμενο της Μονάδας είναι η διαχειριστική υποστήριξη έργων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς πόρους.
Καθήκοντα:

 • Υποστήριξη στη σύνταξη τεχνικών δελτίων έργων και συμβάσεων
 • Έναρξη έργων, καταχώρηση προϋπολογισμών, τροποποιήσεις έργων (προϋπολογισμοί – δεσμεύσεις αναλυτικά βάσει εγκεκριμένων Τεχνικών  Δελτίων  Έργων,  χρονικές  παρατάσεις)
 • Παρακολούθηση συμβατικών υποχρεώσεων των έργων
 • Ενημέρωση Επιστημονικού Υπευθύνου (ΕΥ) και συνεργασία με τον ΕΥ για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών διαχείρισης
 • Εντοπισμός αποκλίσεων και προτάσεις τροποποιήσεων
 • Αποσαφήνιση και διατύπωση κανόνων διαχείρισης, επιλεξιμότητας και υποχρεώσεων έργων – ενημέρωση ΕΥ
 • Επικοινωνία με Φορείς Χρηματοδότησης
 • Έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών
 • Σύνταξη οικονομικών αναφορών των προγραμμάτων
 • Διοικητική υποστήριξη των διενεργούμενων  ελέγχων  από  τους  Φορείς  Χρηματοδότησης
 • Σύνταξη απάντησης και τεκμηρίωσή της σε περίπτωση καταλογισμού
 • Σύνταξη οδηγιών διαχείρισης. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων προς ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς πόρους

Οδηγοί Χρηματοδότησης