Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Αναλωσίμων» για το Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 433/14-09-2015, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την Προμήθεια Αναλωσίμων του Υποέργου 2, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών στα πλαίσια της πράξης «ΘΑΛΗΣ» με τίτλο «Παθοφυσιολογία της αυτοανοσίας» με  MIS 380221 του Επιχειρησιακού Προγράμματος, «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ.

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 432/07-09-15 επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Μπεζεριάνο.

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την χορήγηση υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ESA 4000109578/13/NL/SC: HT-PEM: Development of a Closed Loop Regenerative HT-REM Fuel Cell System»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 29235/23.07.2015 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χορήγηση υποτροφίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ESA 4000109578/13/NL/SC: HT-PEM: Development of a Closed Loop Regenerative HT-REM Fuel Cell System», D.971 που χρηματοδοτείται από το EUROPEAN SPACE AGENCY - ESTEC, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Κ. Βαγενά, ανακοινώνεται το Πρακτικό Αξιολόγησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Βαγενά.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Π. Λιανό.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 430/24-08-2015 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός θερμικού κυκλοποιητή πραγματικού χρόνου 48 θέσεων, στο πλαίσιο του Έργου «PDF International Research Grant» με τίτλο «Novel insights into the properties and fate of naturally secreted alpha-synuclein», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονική Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια  Γ. Σωτηροπούλου.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Α. Σπυριδωνίδη.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Α. Ράλλη.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Χρυσικόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύλης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 422/22-05-15 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό Προμήθειας γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Σ. Περλεπέ.

Σελίδες