Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (12/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 469/27-06-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, Πανεπιστήμιο Πατρών (08/07/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 470/04-07-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (CPV 30192110-5), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά είδος για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου Πατρών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Δημοσθένη Κ. Πολύζο.

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Φασματοσκοπίου Κυκλικού Διχρωισμού, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (20/05/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 459/11-04-2016 προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος φασματοσκοπίου κυκλικού διχρωισμού (CPV 38000000-5) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για το Τμήμα της Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον  Καθηγητή  κ. Γεώργιο Σπυρούλια.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για τη Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών (13/05/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 459/11-04-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την Φύλαξη και Προστασία ευαίσθητου εξοπλισμού και υποδομών στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, Καθηγητή  Δημοσθένη Πολύζο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για την έρευνα σε κλινική μελέτη με αντικείμενο την προσέλκυση ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργία και συντήρησης βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε κλινικές αξιολογήσεις και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών (21/04/2016)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την έρευνα σε κλινική μελέτη με αντικείμενο την προσέλκυση ηλικιωμένων ατόμων, δημιουργία και συντήρησης βάσης δεδομένων, συμμετοχή σε κλινικές αξιολογήσεις και οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά, για το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο του σχεδιασμού, της κατασκευής, του εξοπλισμού, της διαμόρφωσης και της αποξήλωσης των περιπτέρων στο πλαίσιο της Έκθεσης PatrasIQ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Δημοσθένη Κ. Πολύζο

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών κυτταροκαλλιέργειας – θρεπτικών, αντισωμάτων και αντιδραστηρίων, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 454/29-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών κυτταροκαλλιέργειας – θρεπτικών, αντισωμάτων και αντιδραστηρίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμήανά είδος, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια  κα. Ζ. Λυγερού

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) συστήματος Laser, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Β. Κωστόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αποτίμησης Αγοράς και Διενέργειας δράσεων σχετικών με τη Βιοτεχνολογική ιδιοκτησία που απορρέει από το Έργο Proof of Concept -SLACC, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 452/08-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών αποτίμησης Αγοράς και Διενέργειας δράσεων σχετικών με τη Βιοτεχνολογική ιδιοκτησία που απορρέει από το Έργο  Proof of Concept -SLACC, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  κ. Γ. Σταθόπουλο.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών διακομιστών για την αποθήκευση και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με την απόφαση υπ' αριθμόν 453/15-02-2016 προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακών διακομιστών για την αποθήκευση και επεξεργασία τηλεπισκοπικών δεδομένων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή  Κ. Κουτσικόπουλο.

Σελίδες