Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΚΕ Τηλέφωνο e-mail
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Μαυροειδή Ειρήνη 2610/99 6633 emavr@upatras.gr;
ΜΟΝΑΔΑ Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο e-mail

Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας      

Μαθιού Σταύρια(συντονίστρια) 2610/96 9056 smathiou@upatras.gr;
Λεοντίου Χριστιάνα 2610/96 9042 xleontiou@upatras.gr;
Πολυζωγοπούλου Φρόσω
2610/96 7947 frosopol@upatras.gr;
Ρίζου Δήμητρα 2610/96 9042 drizou@upatras.gr 

Η μονάδα αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών:
α. για την ανάπτυξη της έρευνας και των αποτελεσμάτων της,
β. την προώθηση της καινοτομίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας και
γ. την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας,
αναλαμβάνοντας κάθε απαιτούμενη πρωτοβουλία για την διεκδίκηση κονδυλίων χρηματοδότησης από εθνικούς και διεθνείς πόρους, την διοχέτευση της γνώσης και την ενίσχυση της συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς
Καθήκοντα:

Αναζήτηση προσκλήσεων και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 • Έκδοση μηνιαίων ενημερωτικών δελτίων με τις ανοικτές προσκλήσεις χρηματοδότησης της Έρευνας και Καινοτομίας στο Ευρωπαϊκό, Διεθνές και Εθνικό περιβάλλον.
 • Συντονισμός της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε πρόσκληση
 • Παροχή απαιτούμενων πληροφοριών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των προτάσεων και έλεγχος συμβατότητας ως προς τους κανόνες της πρόσκλησης
 • Πληροφόρηση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις ευκαιρίες συνεργασίας (συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων).
 • Υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων (διοικητικά έγγραφα, πλατφόρμες υποβολής κ.λπ.).
 • Επικοινωνία με διαχειριστικές αρχές και ευρωπαϊκά-εθνικά σημεία επαφής
 • Σύνταξη και επικαιροποίηση φυλλαδίου με το profil του Πανεπιστημίου – ΕΛΚΕ
 • Καταγραφή των διαχειριζόμενων έργων του ΕΛΚΕ/στοιχειοθέτηση εμπειρίας και παρουσίασή τους, ανά χρηματοδότη, ανά θεματική ενότητα, ανά πρόσκληση, ανά μέλος ΔΕΠ κ.λπ.
 • Καταγραφή και ομαδοποίηση των έργων που υλοποιούνται και παροχή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία του ΠΠ σε αντίστοιχα, με τα θεματικά αντικείμενα, έργα.
 • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας & Διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον επιχειρηματικό - παραγωγικό τομέα
 • Καταγραφή υφιστάμενων αναγκών της αγοράς τόσο σε προϊόντα όσο και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες έρευνας και καινοτομίας,
 • Υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού, για πιθανές συνεργασίες με τρίτους (παραγωγικούς φορείς και μη), για τη δημιουργία και την ανάπτυξη στρατηγικών συμμαχιών με στόχο την σύναψη ερευνητικών συνεργασιών
 • Συντήρηση ερευνητικού καταλόγου (RDO) και καταλόγου ώριμων ερευνητικών προτάσεων (μελλοντικά σύστημα CRIS).
 • Καταγραφή και εικαιροποίηση καταλόγου καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και εφαρμογών
 • Καταγραφή και εικαιροποίηση καταλόγου παραγωγικών φορέων, τεχνολογικής ζήτησης – αναγκών – υποδομών
 • Συνεργασία με τοπικούς φορείς: Επιμελητήρια, Επιστημονικό Πάρκο, Περιφέρεια, ΣΕΒ -ΠΔΕ κ.α.
 • Διάδοση πρακτικών επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 • Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής σκέψης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρώ
 1. Οργάνωση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων προσομοίωσης,
 2. Επισκέψεις σε επιχειρήσεις και η
 3. συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)
 4. ανάδειξη της επιχειρηματικότητας των φοιτητών  και  αποφοίτων
 5. αξιοποίηση γνώσεων φορέων και ειδικών σε θέματα επιχειρηματικότητας
 • Υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων: δράσεις στήριξης Ιδρυματικών Υποδομών, άλλες αναπτυξιακές δράσεις (ενίσχυση  μονάδων και δράσεων του πανεπιστημίου).
 • Καταγραφή υποδομών/εξοπλισμού & ερευνητικού αντικειμένου Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων.
 • Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων, δράσεων προβολής, παρουσίασης αποτελεσμάτων και άλλων δραστηριοτήτων για την τόνωση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πατρών και την διασύνδεσή του με τους παραγωγικούς φορείς
 • Διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Πανεπιστήμιο Πατρών
 1. "Κ. Καραθεοδωρή
 2. Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα
 • Σύνταξη φυλλαδίου με τον ετήσιο απολογισμό του ΕΛΚΕ